Knihovní řád

 

Výpùjèní øád knihovny v Dolní Beèvì

1.     Ètenáøem knihovny se mùže stát každý obèan Èeské republiky i cizinec. Pøi zápisu osoba starší 15 let pøedloží obèanský prùkaz, cizinec platný doklad k pobytu v ÈR. Mládež do 15 let se mùže stát ètenáøem jen s písemným souhlasem rodièe nebo zákonného zástupce. Svým podpisem na pøihlášce se ètenáø zavazuje plnit ustanovení výpùjèního øádu a respektovat pokyny pracovníkù knihovny. Ètenáø je povinen  hlásit zmìnu jména a bydlištì.
2.     Za poskytování  služby zaplatí ètenáø paušální poplatek za kalendáøní rok poplatek èiní :  40,- Kè  dospìlí
          30,- Kè  dìti, studenti a dùchodci
Tento poplatek opravòuje ètenáøe k absenènímu i presenènímu pùjèování.


3.     Po zaplacení poplatku je ètenáøi vystaven ètenáøský prùkaz. Tento je nepøenosný a opravòuje jeho nositele k pùjèování literatury v pøíslušné knihovnì. Ètenáøský prùkaz pøedkládá každý ètenáø neprodlenì pøi vstupu do pùjèovny. Pøi ztrátì ètenáøského prùkazu nebo poškození zaplatí ètenáø 10,- Kè.


4.     Ètenáø si smí najednou vypùjèit nejvýš 10 knih a 10 periodik. Výjimku povoluje knihovník. Vypùjèené knihy a periodika nesmí pùjèovat dalším osobám.


5.     Výpùjèní lhùta je 2 mìsíce, u nových titulù 1 mìsíc. Knihovna má právo zkrátit výpùjèní lhùtu u vybraných titulù. Na požádání ètenáøe mùže být výpùjèní lhùta prodloužena, pokud knihu nepožadují další ètenáøi, nejvýše však dvakrát.


6.     Nevrátí-li ètenáø knihy ve stanovené lhùtì, je povinen zaplatit poplatky za opoždìné vrácení.
I. Upomínka   (neposílá se)       62  dnù              15,- Kè   
II. Upomínka  (      '          )       82  dnù              20,- Kè   
III. Upomínka  (posílá se )        92  dnù              30,- Kè
Upomínací dopis (   '        )      102 dnù              50,- Kè   
Zùstanou-li upomínky bez odezvy, bude knihovna vymáhat knihy soudní cestou – soudní výlohy hradí ètenáø.


7.     Knihu , která je pùjèena, si mùže ètenáø zamluvit – poplatek za oznámení i rezervaci èiní 3,- Kè. Knihovní  jednotky, které nemá knihovna ve svém fondu, lze objednat prostøednictvím meziknihovní výpùjèní služby z jiné knihovny. Ètenáø v pøípadì realizace MVS uhradí poštovné.


8.     Knihovna  poskytuje ètenáøùm bibliograficko-informaèní službu – informace o dostupné literatuøe ke studiu, k výkonu povolání, zájmové èinnosti .


9.     Knihovna mùže zaøadit vybrané tituly knih a èasopisù do tzv. zvláštního režimu a vybírat za jejich pùjèení poplatky. Výši poplatku stanoví knihovník.


10.   Ètenáø je povinen vrátit vypùjèenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji pøevzal. Pøi pøevzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovìdnost za všechny pozdìji zjištìné závady. Pøi ztrátì nebo znièení knihovní jednotky je ètenáø povinen nahradit zpùsobenou škodu:
a) stejným výtiskem téhož díla
b) finanèní náhradou
c) poøízením vázané fotokopie
Ve všech pøípadech uhradí poplatek 50,- Kè u knihy a 20,- Kè u èasopisu. O zpùsobu náhrady rozhodne knihovnice.
Pøi poškození èárového kódu zaplatí ètenáø poplatek 30,- Kè


11.   Osobám , postiženým nakažlivou nemocí nebo v jejichž rodinì nakažlivá nemoc vypukla, se knihy nepùjèují. Ètenáø je povinen takové onemocnìní knihovníkovi oznámit.


12.   Práva a povinnosti ètenáøù zanikají:
a) ohlášením
b) odnìtím prùkazu pøi nedodržení ustanovení výpùjèního øádu s nerespektováním pokynù knihovníka.


13.   Své stížnosti, oznámení s podnìty týkající se provozu knihovny ètenáø mùže sdìlit písemnì nebo ústnì vedoucí knihovny pøípadnì obecnímu úøadu.


14.   Tento pùjèovní øád nabývá úèinnosti dnem 1.1.2012.

Pavel Mana                                                                                     Helena Trefilová        Starosta obce                                                                                 vedoucí knihovny